Friday, September 28, 2012

Shuo Gua Zhuan 說卦傳 (7)


說卦傳  第七章

  乾,健也﹔坤,順也﹔ 震,動也﹔ 巽,入也﹔坎,陷也﹔離,麗也﹔艮,止也﹔兌,說也。


 
Shua Gua Zhuan   Chapter 7
 Qian is the symbol of vibrancy; Kun, submissiveness; Zhen, initiation; Xun, penetration; Kan, entrapment; Li, brilliance; Gen, termination; Dui, joyfulness.
 
 

No comments: